XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Xử lí nước thải: với hệ thống xử lí nước thải được xây dựng bài bản, nước thải sản xuất trước khi thải ra cổng đấu nối đều thông qua hệ thống xử lí nước thải, đạt yêu cầu theo quy định của Luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

 

page