TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Trách nhiệm cộng đồng: hướng đến lợi ích của cán bộ CNV và cộng đồng.
Ngoài việc hướng đến xây dựng một môi trường làm việc tốt cho CBCNV, Liên Châu còn hướng đến việc xây dựng và thực hiện các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Liên Châu tổ chức các hoạt động thiện nguyện một cách thường xuyên và khuyến khích nhân viên tham gia, để họ sống với trái tim biết rung động và đầy thấu cảm để họ cũng trở thành một hạt nhân giúp ích cho xã hội. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hoạt động đóng góp nguồn lực để giúp đỡ, tài trợ cho các dự án xây dựng các công trình công cộng như cầu cống, đường xá, nhà cửa cho các khu vực vùng sâu vùng xa, các khu vực khó khăn.


page