VĂN HOÁ NỀN TẢNG

Làm tốt nhất từ những việc nhỏ nhất
Luôn chủ động và chịu trách nhiệm 100 % những việc mình làm
Giữ uy tín như giữ mạng
Cải tiến, cải tiến liên tục: không có điều tốt nhất, chỉ có điều tốt hơn
Suy nghĩ tích cực và đơn giản hóa
Nhiệt huyết, chăm chỉ, yêu mến công việc
An toàn là hạnh phúc
Trung thực, cởi mở và sẵn sàng
Đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp
Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình
Phục vụ khách hàng trên mức mong đợi

 

page