VĂN HÓA NỀN TẢNG

 Làm tốt nhất từ những việc nhỏ nhất

 Luôn chủ động và chịu trách nhiệm 100 % những việc mình làm

 Giữ uy tín như giữ mạng

 Cải tiến, cải tiến liên tục: không có điều tốt nhất, chỉ có điều tốt hơn

 Suy nghĩ tích cực và đơn giản hóa

 Nhiệt huyết, chăm chỉ, yêu mến công việc

 An toàn là hạnh phúc

 Trung thực, cởi mở và sẵn sàng

 Đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp

 Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình

 Phục vụ khách hàng trên mức mong đợi