CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN KINH DOANH

Doanh Nghiệp Tư Nhân liên Châu đã vinh dự được Chủ tịch hiệp hội da giày và hội dệt may Việt Nam trao chứng nhận là Doanh nghiệp Phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao, sản xuất nhiều vật tư phục vụ sản xuất năm  2009. Vào năm 2010, Doanh nghiệp được trao chứng nhận là Doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ xuất khẩu.